Vi ställer en del frågor till dig utifrån vissa lagkrav som har till syfte att motverka finansiell brottslig verksamhet. Som en del av en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från finansiell brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Var på din vakt 

Brottslingar kan försöka utnyttja dig. Men det finns saker du kan göra för att bidra till att bekämpa brottslighet. Låt aldrig någon annan använda ditt kort eller konto. Se till att din dator är ordentligt skyddad, och var på din vakt när du får mejl från okända avsändare eller uppmanas att klicka på länkar. Läs mer om säkerhet och bedrägeriÖppnas i nytt fönster. Kom ihåg att seriösa aktörer aldrig frågar dig om lösenord. Om du någon gång blir kontaktad och känner dig osäker, kontakta avsändaren först, innan du ger ut information.

Varför frågar vi?
Politiskt utsatt ställning
Skatterättslig hemvist
Verklig huvudman

Varför ställer vi vissa frågor?

Vi vet att nästan alla våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet. Därför ställer vi frågor när du blir kund och även fortsättningsvis. Allt du svarar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Utan information får vi inte hjälpa dig

I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information får vi inte utföra den tjänst som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt.

Person i politiskt utsatt ställning – PEP

En person i politisk utsatt ställning (PEP = Politically Exposed Person) är en person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.

Vi måste känna till vilka av våra kunder som innehar en PEP-status men också de som är familjemedlemmar eller kända medarbetare till en PEP. För företagskunder innebär detta att vi även behöver veta om du som är verklig huvudman i företaget innehar PEP-status.

Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner, sambo, samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

 • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
 • en person som ensam äger eller utöver inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Du är skyldig att meddela oss om du eller någon av dina nära släktingar har någon av de positioner som nämns nedan som PEP.

Följande positioner anses vara PEP:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • Parlamentsledamöter, riksdagsledamöter, talman
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier som sitter i nationella parlament och EU-parlamentet
 • Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas besluts endast undantagsvis kan överklaga
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter, riksrevisorer,
 • Ledamot i Riksbankens direktion och ledamöter i Centralbankens styrande organ
 • Ambassadörer eller beskickningschefer
 • Hög officerare i försvarsmakten (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral eller konteramiral)
 •  Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan
 • Personer som har en funktion i ledningen i en internationell organisation.


Med internationell organisation avses organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag. Som exempel nämns bland annat FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO.

Med funktioner i ledningen avses närmast styrelseledamöter och generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare men även motsvarande funktioner.

Politically exposed person – PEP

We need to know if you hold, or have held within the last 18 months, a high-level political or state position, or if you are a close relative or known colleague of a person who holds such a position. “Close relative” refers to spouse, registered partner, cohabitant, children and their spouses, registered partner or cohabitant, and parents.  

You are obliged to inform the us if you or any of your close relatives hold any of the positions mentioned below. 

 • Head of state or of government, king, prime minister, minister, deputy or assistant minister
 • Member of Swedish or foreign parliament, speaker 
 • Judges of the Supreme Court, judges of a constitutional court or of other high-level judicial body whose decisions are not subject to further appeal to the Supreme Court or Supreme Administrative Court, except in exceptional circumstances 
 • Senior official at an auditing authority, Auditor General 
 • Member of a central bank’s governing body, member of the Executive Board of the Riksbank
 • Ambassador or Chief of Mission 
 • High-ranking officer in the armed forces, general, lieutenant general, major-general, admiral, vice-admiral or rear-admiral 
 • Person who is a member of the administrative, management or supervisory body of a state-owned company 
 • Person with a management function at an international organization 

Skatterättslig hemvist

Skatterättslig hemvist har du i det land du bor i eller vistas i permanent. Det innebär att du är skyldig att betala skatt i det landet. Det kan vara så att du är skattskyldig i flera länder, t ex om du äger en fastighet eller har kapital i ett annat land. Det kan även finnas andra anledningar till att du är skattskyldig i ett visst land.

 

Så länge du är bosatt och har ditt verkliga hem i Sverige så är du skattskyldig för samtliga inkomster. Detta gäller oavsett om inkomsterna kommer från Sverige eller från något annat land. Kortare avbrott i din vistelse i Sverige, t ex för utlandsresor, bryter inte din skatterättsliga plikt. Om du flyttar från Sverige men har kvar en bostad, familj, viktiga tillgångar eller annat liknande här, så har du fortfarande skyldighet att betala skatt här.

 

När har en privatperson skatterättslig hemvist i ett annat land?

 

Lagstiftningen i respektive land bestämmer när en privatperson har skatterättslig hemvist i landet. Information om vad som gäller för varje land finns att läsa på OECD's hemsida. Har du frågor om hur du avgör vilket land du har skatterättslig hemvist i kan du fråga en skatterådgivare eller kontakta din lokala skattemyndighet. 

Verklig huvudman

Företag

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. En person kan kontrollera ett företag på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25% av rösterna genom aktier
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företaget i gruppen.

Föreningar

Alla medlemmar ska anses vara verkliga huvudmän om föreningen har färre än fyra medlemmar. Om en förening har fler än tre medlemmar ska föreningens ordförande normalt sett betraktas som verklig huvudman. 

Stiftelser

För stiftelser gäller samma kriterier som för företag och föreningar samt att en stiftelse även kan ha en fysisk person som är styrelseledamot eller motsvarande. Den personen antas då ha den yttersta kontrollen över stiftelsen och blir därmed verklig huvudman. En fysisk person ska också antas ha den yttersta kontrollen om personen företräder en annan juridisk person som i sin tur förvaltar stiftelsen. Om stiftelsen handlar i förmån till en fysisk person som kan få del av en större andel av stiftelsens utdelade medel så ska även denna person anses vara verklig huvudman. 

Exempel 1

Aktiebolag A ägs till lika delar av tre fysiska delägare (person 1, 2 och 3). Varje delägare äger alltså mer än 25% av aktierna. För aktiebolag A är alla tre fysiska delägare därför verkliga huvudmän.

Exempel 2

Aktiebolag B ägs till mindre än 25% av en fysisk delägare (person 1). Trots att person 1 äger mindre än 25% så utövar personen en betydande kontroll över företaget, t. ex. att genom ett aktieägaravtal ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i bolagets styrelse. För aktiebolag B är person 1 verklig huvudman.