Two persons meeting outside an office are looking at a laptop

Factoring

Med factoring får du snabbt pengar när du väntar på en betalning eller andra inkomster. Ditt företags ekonomiska tillgångar frigörs och kan användas där det gör mest nytta för ditt företag. Det innebär att du omvandlar företagets kundfordringar till kontanter.

För vem?

 • Factoring passar företag som vill få tillgång till kapital innan betalningar kommer in. Det förbättrar företagets möjlighet att betala utgifter.
 • Passar bra för dig som säljer varor och tjänster till andra företag.
 • En effektiv lösning för företag som växer och behöver få loss pengar innan kunden betalar sina fakturor.
 • Factoring passar bra om du behöver administrationshjälp av reskontran.

Vilka fördelar finns det?

 • Rörelsekapital frigörs och företaget kan använda sitt kapital där det gör mest nytta
 • Du får hjälp med effektiv administration och kan lägga mer tid till exempelvis försäljning
 • Du utnyttjar bara den delen av den beviljade krediten som behövs vid varje tillfälle, krediten blir därför flexibel
 • Factoring ger dig möjlighet till snabbare kundinbetalningar. Det kan minska tiden som dina kundfordringar står obetalda med 15 till 20 procent.

Hur fungerar factoring?

 1. Vi går igenom strukturen på ditt företags kundfordringar tillsammans med dig.
 2. Därefter fastställs limiten och belåningsgraden. Limiten är det högsta möjliga kreditbeloppet. Den anpassas efter den förväntade faktureringen.
 3. Belåningsgraden anger den nivå som ditt företag normalt kan belåna kundfordringarna till. Vanligtvis mellan 60–80 procent av det fakturerade beloppet.
 4. Ditt företag fakturerar som vanligt, men överlåter fordran på Nordea Finance.
 5. Kunden betalar fakturan till Nordea Finance som utbetalar slutlikvid till ditt företag.

Säkerheter för factoring är normalt bolagets kundreskontra.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur.
 • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året.
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året.

Vad säger våra kunder om factoring?

Businesswomen in meeting small overlay

Vi är ett mindre detaljhandelsbolag och säljer varor till större kedjor. Våra kunder har ofta mellan 60 och 90 dagar på sig att betala enligt avtal. Eftersom kunderna binder upp mycket av vårt kapital är factoring en bra lösning för oss. Det gör att betalningsförmågan i företaget förbättras väsentligt med kort varsel eftersom det frigör stora delar av det kapital som annars binds upp hos våra kunder.

Mer information om factoring

Fakturaköp – en lösning för större företag

 • Fakturaköp innebär att Nordea Finance köper företagets fakturor. Denna tjänst vänder sig främst mot större företag och där kan vi skräddarsy en lösning som passar just för ditt företag
 • Nordea Finance kan även erbjuda lösningar där vi helt eller delvis tar över kreditrisken i fordringarna

Vad gäller för företag med utländska kunder?

 • Du som vill belåna exportfordringar kan göra ett avtal med Nordea Finance. Avtalet innebär administration och belåning av de kundfordringar som du har mot utländska kunder. Dessa fordringar måste vara öppna fordringar och får inte innebära betalningsformer som remburs
 • Det finns vissa begränsningar avseende i vilka länder kunderna får finnas i
 • Fordringarna kan vara utställda i antingen SEK eller i utländsk valuta, men finansieringen ska ske i SEK

Är du bara ute efter finansiering?

 • Finansiell factoring innebär fakturabelåning men utan vår hjälp med administration av reskontra. Det är med andra ord en ren finansieringstjänst
 • Vid finansiell factoring sköter ditt företag själv administrationen av kundreskontran – alltså bokning av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser och dröjsmålsräntefakturor. Ditt företag skickar sedan rapporter till Nordea Finance med regelbundna intervall
 • Vid finansiell factoring har ditt företag rätt att utnyttja alla de inkassotjänster som Nordea Finance erbjuder i övriga factoringprodukter
Administration

Administration

Minskad administration av kundreskontran 

Ditt företag får hjälp med administrationen av kundreskontran: registrering av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser, utskrift av dröjsmålsräntefakturor samt inkasso. 

Factoring On Line - följ kundreskontran på Internet 

Du kan via Internet följa din kundreskontra och se din finansieringssituation. Du kan även se fasta rapporter, skapa egna rapporter för utskrift eller export till Excel samt skicka olika typer av uppdrag till Nordea Finance. Kontakta ditt Nordeakontor om du är intresserad av Factoring on Line. 

Minska risken för kreditförluster 

Med kreditbevakning via Upplysningscentralen kan du förebygga kreditförluster. Du väljer själv vilka kunder du önskar att kreditbevaka samt på vilket sätt och hur ofta du vill ha information för de kunder du bevakar. 

När du har kunder som inte betalar 

Inom samtliga factoringprodukter finns möjlighet till inkassotjänster oavsett om fakturan är utställd på en inhemsk eller utländsk kund. Fordringar ställda på utländska kunder hanteras lokalt i respektive kunds hemland

Elektroniska fakturor
Styckebelåning
Valutafactoring

Administration

Minskad administration av kundreskontran 

Ditt företag får hjälp med administrationen av kundreskontran: registrering av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser, utskrift av dröjsmålsräntefakturor samt inkasso. 

Factoring On Line - följ kundreskontran på Internet 

Du kan via Internet följa din kundreskontra och se din finansieringssituation. Du kan även se fasta rapporter, skapa egna rapporter för utskrift eller export till Excel samt skicka olika typer av uppdrag till Nordea Finance. Kontakta ditt Nordeakontor om du är intresserad av Factoring on Line. 

Minska risken för kreditförluster 

Med kreditbevakning via Upplysningscentralen kan du förebygga kreditförluster. Du väljer själv vilka kunder du önskar att kreditbevaka samt på vilket sätt och hur ofta du vill ha information för de kunder du bevakar. 

När du har kunder som inte betalar 

Inom samtliga factoringprodukter finns möjlighet till inkassotjänster oavsett om fakturan är utställd på en inhemsk eller utländsk kund. Fordringar ställda på utländska kunder hanteras lokalt i respektive kunds hemland

Factoring med elektronisk överföring

e-fact är en tjänst för att automatiskt skicka elektroniska fakturakopior och kundinformation direkt från ditt affärssystem till Nordea Finance factoringtjänster.

Genom att använda en virtuell skrivare från vår samarbetspartner får du stöd för funktionaliteten oavsett om ditt affärssystem kan skapa en elektronisk faktura eller inte och oavsett format. Med den virtuella skrivaren slipper du kostsamma investeringar eller systemanpassningar, du behöver inte mer än din dator och en Internetanslutning. Lösningen är enkel, smidig och det går snabbt att lära sig.

För dig som bara vill belåna vissa fakturor

Styckebelåning innebär att du endast belånar enstaka fakturor utställda på en eller ett begränsat antal kunder. 

Styckebelåning innebär även att Nordea Finance tar hand om administrationen av de överlåtna fakturafordringarna. 

Eftersom de överlåtna kundfordringarna är begränsade till en eller ett fåtal kunder ska kunden lämna en leveransbekräftelse innan finansiering av fakturan kan ske.

För dig som fakturerar i annan valuta än SEK

Valutafactoring är lämpligt för dig som fakturerar svenska eller utländska kunder i annan valuta än i SEK och istället önskar finansiering i valutan fakturan är utställd i (exempelvis DKK, EUR, GBP, NOK, USD). 

Valutafactoring är lämpligt om ditt företag har utflöde i utländsk valuta eller om du vill terminssäkra för valutarisker.

Priser

SpecifikationPris
FactoringEnligt offert

Kontakta oss - företag